Värdegrund för Söderhamn Friskola och Fritids

Värdegrundsfrågor är ett arbete som ständigt ska pågå och utvecklas. Viktiga delar som bör finnas med i värdegrunden är bland annat följande.
» HÄNSYN
På vår skola ska alla visa hänsyn mot sig själv, vilket t ex innebär att man alltid ska göra sitt bästa och tro på sin egen förmåga att lära och utvecklas. Visa hänsyn mot andra, vilket t ex innebär att lyssna på vad den andra säger och visa respekt för andras åsikter och olikheter. Visa hänsyn mot sin omgivning  vilket t ex innebär att vara rädd om saker och ting man har runt omkring sig såsom lokaler, bänkar, material, läromedel, skolgården m.m.
» KUNSKAP
För att varje individ ska kunna utvecklas och växa som människor behöver vi kunskap av olika slag. Bland annat behöver vi kunskap som vi kan ha nytta av för att fungera ute i samhället. Att läsa och skriva är en förutsättning för vidare utveckling och utbildning. Den sociala samvaron och att fungera tillsammans med andra är även det en nödvändig kunskap. Vi måste alla hjälpas åt och lära av varandra.
» DEMOKRATI
Vilket är bland det viktigaste vi har i samhället och det är även något vi ska ta tillvara på i klassrummet på olika sätt. Eleverna måste få vara en del av besluten som tas i skolan så de känner sig delaktiga och att de har en möjlighet att påverka.
» RESPEKT
Vi ska vara lyhörda för varandras åsikter och synpunkter. Viktigt att vi försöker ta människor för vad de är och inte för hur vi tycker att de bör vara. En ömsesidig respekt mellan elever och vuxna är A och O för ett gott och givande samarbete.

Eftersom skolan är den plats där barn tillbringar en stor del av sin vakna tid borde det vara där som samhället strävade efter att bevara och främja barnens psykiska hälsa. Grunden för psykisk hälsa är att barnen trivs i skolan och får möjlighet att växa i självkänsla och självförtroende. Motsatsen är att behöva känna sig misslyckad, vara utstött eller mobbad.

Att misslyckas i skolan, ha inlärningssvårigheter och/eller ha dåliga relationer till klasskamrater och lärare är riskfaktorer för psykiska och sociala problem senare i livet. Vi vuxna ska ägna betydligt mindre energi åt att söka konkreta orsaker till mobbningen och istället anta ett förhållningssätt som rakryggat och obevekligt signalerar att vi inte tolererar något annat än att varje individ har rätt till gemenskap med andra människor och att hon/han möts med respekt.

Om vi ska komma tillrätta med mobbningen mellan våra barn, så måste vi först i grunden förändra vår syn på den. Vi måste ta till oss det faktum att mobbningstendenser ständigt förekommer mellan barn, eftersom det ständigt finns och kommer att finnas barn som drivs av behovet av att mobba. 

Vi anser att den sociala kompetensen är ganska avgörande för hur man fungerar som individ i samhället. Det är viktigt att varje människa förstår vikten av att våga uttrycka sina egna åsikter och tankar, samtidigt som man har förmågan att respektera och vara lyhörd för andras.

ADRESS
Söderhamn Knowledge AB
Hemmansvägen 10
826 62 Norrala

FÖLJ OSS
Producerad av
crossmenu