Vår verksamhet i stora drag

På Söderhamns Friskola bedriver vi verksamhet som erbjuder utbildning för barn från förskoleklass upp till åk 6 med utbildade pedagoger. En utbildad lärare i varje klass och gott om resurser. De som arbetar som resurser på skoltid arbetar sen på fritids på eftermiddagen vilket är till stor fördel då fritids kan fungera som en förlängd arm till skolan. En annan fördel är den trygghet det skapar mellan barn och vuxna då det är samma personal som följer eleverna under hela skoldagen. Fritids ligger i samma byggnad som f-åk 3 delen av skolan och har samma utemiljö och fina natur som skolan runt knuten. Storfritids håller till i byggnaden där åk 4-6 går).

Vi är måna om den enskilda individen och anser att välmående och prestation går hand i hand. Elevinflytande är också väldigt viktigt! Vi erbjuder en lugn och trygg arbetsmiljö i form av lagom stora klasser (max 22 per klass) och vi har gemensamma trivselregler som vi reviderar och arbetar fram tillsammans inför varje nytt läsår på skolan. Vi har också ett trygghetsteam som jobbar förebyggande och med elever som behöver extra stöd för att må bra på skolan.

Värt att nämna

 • Alla elever och personal får frukt varje dag.
 • Vi har mobilförbud för elever på både raster och lektioner för ett mer fokuserat lärande (eventuell mobil ska ligga på avsedd plats i klassrummet under skoldagen).
 • Vi har ett gott samarbete med föräldrar och det finns ett föräldraråd som hålls på skolan varje läsår.
 • Skolhälsan levereras av "Elevhälsoteamet i Bollnäs" sedan läsåret 18/19 och framåt.
 • Skollunchen äter eleverna i skolans två byggnader gläntan och norrigården. Förskoleklassen och åk 1-2 äter på gläntan. Årskurs 3-6 äter på Norrigården. Funemässen står för leverans av näringsrik och god mat varje dag.
 • Vi har idrotten i idrottshallen som finns på området med gångavstånd från skolan.
 • Vi erbjuder läxläsning varje vecka för barn som har behov av det på fritids.
 • Vi har en sund ansvarsfull ekonomi och vi äger våra inventarier fullt ut medan vi hyr lokalerna. Vi har också investerat mycket på skolan senaste läsåren och har för avsikt att fortsätta göra det även kommande läsår i en lagom takt där vi har en god buffert för oförutsedda händelser.

För att få en tydlig bild av allt vi har att erbjuda, hör av er för att boka in ett besök på vår härliga skola.

Varmt välkommen till oss!

"Det finns ingen kunskap som inte är värdefull."
Edmund Burke

Våra mål

Skolans övergripande mål:

 • I samarbete med hemmen ska vi arbeta för att upprätthålla förtroendefulla relationer med elever och föräldrar och vara lyhörda för deras synpunkter. Det är viktigt att eleven känner trygghet, trivsel och stimulans i sin lärandemiljö.
 • Samarbetsövningar i syfte att stärka elevens självkänsla, samt grupparbeten som främjar elevens sociala kompetens bör vara återkommande inslag i verksamheten. Eleven bör få förutsättningar för olika lärandemiljöer. Genom att utgå från elevens nivå finns möjlighet att uppnå goda kunskaper.
 • Utbildningen ska gå hand i hand med samhällsutvecklingen, men vi får för den skull inte glömma vårt ursprung-kulturarv, för att vidareutvecklas. Vår historia berättar ju om varför samhället ser ut som det gör idag. Skolan ska med sitt engagemang utveckla eleverna till debattglada individer, som har styrkan att stå för sina åsikter.
 • Under pedagogisk vägledning får eleven successivt lära sig ett större inflytande över sitt eget arbete och ett ökat ansvarstagande. Läraren ska synliggöra processen hur man lär sig och samtala om hur lärandet går till. Genom ett undersökande arbetssätt och problembaserat lärande ökas elevernas möjligheter att använda sina kunskaper för att göra egna iakttagelser och utvärderingar.
 • De vuxna är barnets förebilder och trygghet som alltid ska finnas till hands, skolans pedagoger och föräldrar. Skolans arbete ska präglas av hög kvalitet, arbetsglädje, delaktighet och engagemang.
 • Allt lärande ska ske med inriktning på kvalitet och enligt gällande läroplaner och kursplaner.

Vad är en friskola?

En Friskola är en skola som drivs med en annan huvudman än kommunen eller landstinget. Söderhamns Friskola och fritids huvudman är Söderhamn Knowledge AB som leds och ägs av Linus Sandberg (sedan läsåret 20/21). Skolan har en anställd rektor som driver de pedagogiska delarna. Mer gällande personalen på skolan går att läsa på personalsidan.

Friskolor drivs av en huvudman som inte är offentlig, men accepterar offentliga bidrag i utbyte mot att följa den av riksdagen uppsatta läroplanen, med rätt att inom vissa ramar genomföra en egen profilering. Friskolor är inte detsamma som privatskolor. Skolan är ett alternativ till den kommunala skolan som vi vill ge till barn och föräldrar i Söderhamns kommun.

Huvudmannen och rektorn på skolan tar alla beslut som barn och vårdnadshavare påverkas av.

Söderhamns Friskola är kostnadsfri.

ADRESS
Söderhamn Knowledge AB
Hemmansvägen 10
826 62 Norrala

FÖLJ OSS
Producerad av
crossmenu